ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

Puan         Harfli Notu          Katsayı       Başarı Durumu

90-100              AA                     4,00                 Başarılı

80-89                 BA                     3,50                 Başarılı

70-79                 BB                     3,00                 Başarılı

65-69                 CB                     2,50                 Başarılı

60-64                 CC                     2,00                 Başarılı

50-59                 DD                     1,50                Başarısız

30-49                 FD                     1,00                Başarısız

0-29                    FF                     0,00                Başarısız

Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ders geçme notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ders geçme not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur. Yani bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Ders kataloğunda yer alan zorunlu derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, aynı zamanda “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” e göre 40 iş günlük stajını başarı ile tamamlamış olanlara önlisans diploması verilir.

 

LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİŞ ( DİKEY GEÇİŞ SINAVI – DGS )

“Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” gereği; Meslek Yüksekokulundan önlisans derecesi almış olan mezun öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans derecesi alabilirler. 

Mezuniyet aşamasında olan veya mezun durumunda olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek yeterli puanı almaları durumunda, üniversitelerin DGS kontenjanı dahilinde dört yıllık lisans programlarına geçme imkanına sahiptirler.